ICD

35 tekstów – auto­rem jest ICD.

Ten kto nie umarł nie umie żyć.... I nie o to chodzi.
Mar­twią się młode dziew­czy­ny życiem, a bab­cie no­ta­be­ne, piękniej­sze i bar­dziej trys­kające życiem, chy­ba pochodzą od Gigantów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 listopada 2013, 02:00

Cha­rak­ter to nie mas­ka. Oczy ...jak pot­ra­fisz czy­tać, mo­wa ciała- to wszys­tko eli­mi­nu­je maskę. Nic so­bie nie nałożysz, kiedy jes­teś w zgodzie z włas­nym ja.
Jed­no co możesz zro­bić , jeśli chcesz się minąć z prawdą, to pakt z szatanem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 listopada 2013, 00:02

Sta­ra reguła:bezczelny
może uda­wać skrom­ne­go,
lecz
skrom­ny nig­dy bezczelnego.
 [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 listopada 2013, 02:14

nought/nought 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 października 2013, 19:26

Jak strasznie się ludzie różnią. Dek­la­rac­ja : lu­bię jeść pa­suje do bulimii. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 października 2013, 15:43

Ego

Tłumacze­nie po­win­no raczej brzmieć
"I za­bij mnie zno­wu lub weź ta­kim ja­kim jes­tem, al­bo­wiem nie zmienię się nigdy".

cyt. 

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2013, 18:00

A świet­ny por­tal gna
Tam , gdzie maszy­nis­ta w d...e wszys­tkich ma.
Nie uwierzą mi... ,daj mi ja­kiś znak..., ko­nie­czny znak swo­jej tożsa­mości.Pisząc , nie py­taj , nie żyw pasożyta

Ty piszesz
Ja czy­tam .
Myślę, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2013, 02:50

Gdy­by Liiy, z podziemia nie wstała to ja bym tu pi­sała.Piszę so­bie , a muzą,
Po co mi nick, jak je­go ilość brzmi mi­lion.Ten włas­ny ICD, to szyld, ale nie moj, cho­ciaż tek­sty widzę- przy­naj­mniej po za­logo­waniu się pod nim, swo­je.Nie piszę z pry­wat­ne­go kom­pa, tyl­ko spraw­dzam u źródeł, i co Ewuś-ta­kie miłe imę, a ta­ka @@@@@@@@@ z ciebie.
Troll,Troll,Troll....bereta.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 października 2013, 10:56

.

Li­li mam Cie po­całować w nos w obie dziur­ki na­raz.Daj mi chus­teczkę, zro­bię ci jeszcze reani­mację .Pisz ofic­jalnie, a nie jak par­ty­zan­tka, co to Niem­com jedze­nie no­siła do lasu.
Można jeszcze zas­to­sować, podciśnienie [...] — czytaj całość

recenzja książki • 15 października 2013, 00:01

Ta­ka dżun­gla , gdzie nie liczy się człowiek, ja­ko jednostka.
Jest idea człowieka, ale nie ma jed­nos­tki.Jeśli tak będziemy myśleć wpad­niemy w sidła
zas­ta­wione na sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 października 2013, 02:45

ICD

Zeszyty
  • Brednie satana. – To co krad­niesz da­lej? Po co tu przyszed­les? 'Med­rzec za­dawa­la sie so­ba.'-Se­neka.

  • Imaginarium  – Dok­to­ra Par­nassu­sa. Czy wszys­tko ma podwójne znacze­nie?

  • Moje imię to od Skarbka – Poz­dra­wiam Tych z Tyr­ki. Szczęśli­wych pow­rotów do do­mu.

  • Test Stroopa – FOR ALL

  • Wieczność – Wy­bierz naj­trwal­szą: wie­czna on­du­lac­ja, wie­czna miłość, wie­czne pióro

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ICD

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 lutego 2014, 12:37ICD do­dał no­wy tek­st

6 stycznia 2014, 17:08ICD wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

6 stycznia 2014, 17:00ICD wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

6 grudnia 2013, 13:49ICD wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

5 grudnia 2013, 23:09ICD wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

4 grudnia 2013, 23:04ICD wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?